گرادیانت

خطی

بالا-پایین

خطی

چپ راست

دایره شعاعی

مرکز-مرکز

دایره شعاعی

چپ-پایین

بیضوی شعاعی

مرکز-پایین

بیضوی شعاعی

سبک دیگر

خطی

سبک اخر